Social Icons

Pages

Solapur To Mahanandi

Solapur=(SH16 - 280km)=>Raichur=(Raichur Rd - 90km)=>Kurnool=>(59km)=>Panyam=(16km)=>Nandyal=(Turn Right Via Mahanandi Rd Sugali mitta, Tammadapalle - 15km)=>Mahanandi
Total distance :460km

Visiting Places:Solapur, Kurnool
 

Folk Songs

Tourist Places

Cultural Programme - Chekka Bhajana