Social Icons

Pages

Chikhaldara To Shirdi

Chikhaldara=(Via Ghatang, Semadoh MSH6 - 69km)=>Harisal=(MSH6 - 16km)=>Dharni=(Via Dhertalai, Khaknar, Sirpur MSH6 - 80km)=>Shahpur=(Via Chhapur MSH8 & NH6 - 47km)=>Varangaon=(Via Sakegaon NH6 - 39km)=>Jalgaon=(Via Paldhi NH6 - 18km)=>Varad=(Via Erandol, Mhasva NH6 - 34km)=>Parola=(Via Mukti - 36km)=>Dhule=(Turn Right toward NH3 - 10km)=>Laling=(Via Arvi - 20km)=>Jhodge=(NH3 - 19km)=>Malegaon=(Turn Left at SH10 - 35km)=>Manmad=(SH10 - 24km)=>Yeola=(Via Isgaon SH10 - 29km)=>Shirdi
Total distance: 476km
 

Folk Songs

Tourist Places

Cultural Programme - Chekka Bhajana