Social Icons

Pages

Featured Posts

Srivari Navaratri Brahmotsavam - Sesha Vahana Seva

Srivari Navaratri Brahmotsavam - Sesha Vahana Seva

The best route from Wardha To Konark

The best route from Wardha To Konark
Wardha=(This route has tolls.)(via Bhilai, Rajpur,Bargarh, NH53 - 630km)=>Sambalpur=(This route has tolls.)(via Cuttack, Urali, Bhubaneshwar, NH55 - 343km)=>>Konark

Total distance: 973km
Visiting places on the way :


Magan Sangrahalaya (museum)
Wardha

The best route from Bhilai To Konark

The best route from Bhilai To Konark
Bhilai=(This route has tolls.)(via Follow NH6 -313km)=>Sambalpur=(via NH42 - 343km)=>>Konark

Total distance 656km
Visiting places on the way :

The best route from Bhadrachalam To Konark

The best route from Bhadrachalam To Konark
Bhadrachalam =(This route has tolls.)(via Rajahmundry - Bhadrachalam Hwy and NH5 - 381km)=>Bheemunipatnam=(This route has tolls.)(via NH5 - 74km)=>Srikakulam=(This route has tolls.)(via Narasannapeta, Ganjam, Puri, NH5 - 355km)=>(Konark

Total distance 810km
Visiting places on the way :

The best route from Vijayawada To Konark

The best route from Vijayawada To Konark
Vijayawada =(This route has tolls.)(Via NH5 - 444km)=>Srikakulam=(This route has tolls.)(via NH5 - 358km)=>Konark

Total distance 802km
Visiting places on the way :

The best route from Kolkata To Konark

The best route from Kolkata To Konark
Kolkata=(This route has tolls.)(Via AH45 - 311km)=>Bhadrak=(This route has tolls.)(via Urali; NH5 & SH60 - 175km)=>Konark

Total distance 486km
Visiting places on the way :

 

Tourism

Tourist Places

Cultural Programme - Chekka Bhajana